Vakıf Senedi

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı

(M & M Başman Vakfı)

Vakıf Senedi

MADDE 1: VAKFIN ADI

Bu vakfiyenin 5. Maddesinde isimleri bulunan kişiler tarafından vakfın ilk kuruluş varlığı olarak İktisat Bankası Ltd nezdinde bulunan 9010-6524-398 numaralı hesaba yatırılan 10,000 Amerikan Doları meblağ tahsis ve hapsedilerek MEVHİBE & MUSTAFA BAŞMAN VAKFI kurulur. Vakfın kısaltılmış adı “M & M BAŞMAN VAKFI”dır. Vakıf her türlü işleminde kısaltılmışadını kullanabilir. Bu vakıf, bu resmi senette sadece Vakıf olarak anılacaktır.

MADDE 2: VAKFIN AMAÇLARI

a. Çağdaş ve gelişen bir Kuzey Kıbrıs için yaşamın en temel gereksinimleri olan Eğitim, Sağlık, Kültür & Spor alanlarının gelişmesine katkıda bulunmak

b. Yetenekli fakat maddi imkanları kısıtlı gençleri fırsat eşitliği yaratarak desteklemek, Yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs ve ödül gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak,

c. Uygun görülecek yerlerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kreş, ilkokul, ortaokul, lise okulları, kitaplık, laboratuvar, öğrenci yurdu yaptırmak,

d. Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak

e. Kültürel ve spor alanlarının düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak ve gerekli desteği sağlamak

MADDE 3: VAKFIN MERKEZİ

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı’nın Yönetim Merkezi 27 Yağmur Sokak, Gönyeli, Lefkoşa’dır.

Gerekli görüldüğü takdirde Vakıf İdare Merkezi KKTC hudutları dahilinde başka bir yere nakledilebilir. Gerekli yasal izinler alınmak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açılabilir.

Yurt içinde ve yurt dışında şube açılmasına Vakıflar İdaresi’nin onayı doğrultusunda Vakfın Mütevelli Heyeti karar verir.

MADDE 4: VAKFIN AMACINA ULAŞABİLMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ

TASARRUFLAR

1. Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve Vakfın adına kaydedilecek taşınmaz mallar bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,

2. Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları gelirlerini almaya ve harcamaya,

3. Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya,

4. Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirmeye,

5. Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya,

6. Kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya,

7. Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları Vakıflar İdaresi onayı ile kullanmaya,

8. Olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde Vakıflar İdaresinin onayıyla borç almaya, kefalet, rehin ve diğer güvenceleri vermeye,

9. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ve/veya denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,

10. Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,

11. Amacına ulaşmak için Vakfın, yasal sınırlamalara bağlı kalmak kaydıyla, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır veya taşınmaz mallara veya her ikisinde müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve malvarlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,

12. Gelirlerini ve karlarını tahsil veya sarfa; Vakfın mal varlığına dahil bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya;

13. Vakfın amacına aykırı olmamak koşulu ile mali bağış ve vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya,

14. Kurulmuş vakıfların yönetimini kabul etmeye, vakıfları devralmaya ve yabancı vakıflardan yardım almaya,

15. Vakfın malvarlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa;

MADDE 5: VAKFIN MAL VARLIKLARI

a. Vakfı tesis edenler tarafından bu senetle kurulan vakfa kuruluş işlemleriyle

birlikte tahsis edilen ve hapsedilen $10.000 (10,000 Amerikan Doları),

Aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılan kişiler, Vakıf kuruluşu için yukarıda

belirtilen meblağı tahsis ve tediye etmiştir;

Adı – Soyadı Adresi KİMLİK NO

1. Ali Başman Lefkoşa 3160139939

2. Osman Başman Lefkoşa 146915

3. Pınar Başman Süren Lefkoşa 3510194010

b. Üçüncü kişi ve kuruluşlarca Vakfa yapılacak bağışlar ve ölüme bağlı

kazandırmalar,

c. Vakıf yayınlarının gelirleri;

d. Vakıf adına satın alınan, yaptırılan, inşa ettirilen her türlü taşınır ve

taşınmaz mallar ile araçların kira ve kullandırılmasından elde edilen

gelirler,

e. Vakfın gayelerine aykırı düşmemek şartı ile Mütevelli Heyeti’nin uygun

göreceği diğer gelirler,

f. Vakıf tarafından amaçları doğrultusunda yapılacak yatırımlar, ticari işler ve

çalışmalardan elde edilecek gelirler,

g. Vakfın banka faizlerinden ve sahip olduğu ya da olacağı hisse

senetlerinden elde edilecek gelirler,

h. Vakfın proje bazında sağlayacağı finansmanlardan elde edilecek gelirler

MADDE 6: VAKIF GELİRLERİNİN NASIL KULLANILACAĞI

Vakıf gelirlerinden, vakfın idaresi ve malvarlığının idamesi için gerekli bakım

ve onarım giderlerini düştükten sonra geriye kalan net meblağın %25’ini

Vakfın güçlendirilmesi için faydalı görülen alanlara ve malvarlığını artıracak

yatırımlara tahsis edecektir. Kalan %75’ini ise Vakıf amaçları doğrultusunda

kullanacaktır.

Bu amaçlara tahsis edilen gelirlerin tamamı aynı yıl içerisinde kullanılması

zorunlu değildir.

MADDE 7: VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları şunlardır:

A) Vakfı Tesis Edenler

B) Vakıf Mütevelli Heyeti

C) Yönetim Kurulu

7.A. VAKFI TESİS EDENLER

Vakfı tesis edenler, bu senedin 5. Maddesinin (a) bendinde adı ve soyadı

yazılı kişilerden teşekkül eder.

7.B. MÜTEVELLİ HEYETİ

1. MÜTEVELLİ HEYETİ KURULUŞU; Mütevelli Heyeti 5 üyeden oluşur.

2. MÜTEVELLİ HEYETİ SÜRESİ; Mütevelli Heyeti üyeleri 3 yıl için

seçilirler. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir

nedenle boşalan veya süresi dolan üyeliğe Madde 7.B.2.a gereğince üye

seçilir. Yeniden seçilen üye selefinin kalan süresini tamamlar.

İlk Mütevelli Heyetinde yer alacak isimler aşağıdaki gibidir. İlk Mütevelli

Heyeti Başkanı Pınar Başman Süren’dir. Mütevelli Heyeti üyeleri ise

aşağıdaki listedeki gibidir:

1. Ali Başman

2. Osman Başman

3. Pınar Başman Süren

4. Niyazi Akman

5. Av. Savaş Atakan

a) Mütevelli Heyetinde bulunan Mütevellilerden birinin vefatı, iş

göremez hale gelmesi, görevden çekilmesi, Mütevelli Heyeti

kararıyla görevden alınması gibi durumlarda 14 günü geçmeyen bir

sürede boşalan üyelerin yerine geri kalan mütevellilerin birer aday

gösterme hakkı vardır. Adaylar arasından gizli oy ile seçim yapılır ve

açık sayım sonunda en çok oyu alan aday kalan süre için seçilmiş

sayılır.

İşbu maddenin (b) fıkrası hükmünce kalan süre için yapılan mütevelli

heyeti atamasında, kalan süre ne olursa olsun 1 dönem olarak sayılır.

b) Vakıf Mütevelli Heyeti oluşumunu takip eden ilk toplantıda görev

taksimi yapılır.

3. MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI; İlk Mütevelli Heyeti Başkan’ı 3 yıl

süre ile Pınar Başman Süren’dir. Sonrasında, oylama usulü ile

Mütevelli Heyeti arasından en çok üç yıl süre ile görev yapacak bir

Mütevelli Heyeti Başkanı, bir Başkan Yardımcısı seçilir. Süresi biten

Başkan ve Başkan Yardımcısı yeniden seçilebilir. Başkan’ın

yokluğunda görevlerini Başkan Yardımcısı yürütür. O da bulunmadığı

hallerde Mütevelli Heyeti kendi içinden bir başkan seçer.

4. MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTILARI; Mütevelli Heyeti lüzum hasıl

oldukça, Başkanın daveti ile, Başkanın bulunmadığı zamanlarda

Başkan Yardımcısının daveti ile toplanır. Bu kadar ki, senede en az iki

kere toplanması şarttır.

Heyet üyelerinin en az üçünün veya başkanın yazılı istemi üzerine,

gündemi de belirlemek sureti ile, Mütevelli Heyetini olağanüstü

toplantıya çağırabilir.

Mütevelli Heyeti üyelerinden mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya

gelemeyen üye, Mütevelli Heyetince çekildi sayılarak yerine geri kalan

mütevellilerin birer aday gösterme hakkı vardır. Adaylar arasından gizli

oy ile seçim yapılır ve açık sayım sonunda en çok oyu alan aday kalan

süre için seçilmiş sayılır.

Gerek normal ve gerekse olağanüstü toplantıların yeri, günü ve saati

üyelere yazılı olarak en az bir hafta önce duyurulur.

Mütevelli Heyeti tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve salt

çoğunluğuyla karar verir. Eşitlik durumunda Başkan’ın oyu 2 sayılır.

Mütevelli Heyeti üyeleri ücret almazlar.

5. MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ; Mütevelli Heyeti

Vakfın en yüksek karar organıdır. Başlıca görevleri şunlardır:

a) Vakfın amacının gerçekleşmesine çalışmak, gelişmesi için lüzumlu

kararları almak, Yönetim Kurulu tarafından Vakıfla ilgili hazırlanan

yönetmelikleri onaylamak, menkul ve gayrimenkul yatırımları

onaylamak ve personel statüsünü kabul etmek,

b) Resmi Senedin 4. maddesinde yazılı muamele ve tasarruflar

hakkında karar almak,

c) Yönetim Kurulunu atamak ve yönetim kurulunun atayacağı kadroyu

onaylamak,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya

değiştirerek kabul etmek.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunu görüşüp incelemek,

Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

f) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

g) Vakfın mal varlığına eklenmek veya Vakıf amaçlarına uygun tesisler

meydana getirmek üzere yapılacak şartlı bağışları kabul etmek,

h) Şartlı bağışlarla veya Vakfın normal gelirleri ile yapılacak tesislerin

isimlerini kararlaştırmak,

Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi

bir zamanda görevden alabilir.

7.C. YÖNETİM KURULU

1. YÖNETİM KURULU KURULUŞU: Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli

Heyeti tarafından iki yıllığına seçilecek 5 (beş) üyeden oluşur. Yönetim

Kurulu üyelerinden en az birinin Mütevelli Heyet Üyeleri arasından

olması zorunludur.

Yönetim Kuruluna Vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür.

Görev süresi bitmeden herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliği

sona eren üyenin yerine, 14 günü geçmeyen bir sürede Mütevelli

Heyeti yeni bir üye seçer.

2. YÖNETİM KURULU BAŞKANI: Mütevelli Heyeti Başkanının

Yönetim Kuruluna girmesi durumunda Yönetim Kurulunun da başkanı

olur. Mütevelli Heyeti Başkanının YK başkanı olmayı istememesi

durumunda, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında oylama usulü ile

başkan ve başkan yardımcısı seçilerek görev bölümü yapılır.

3. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: Yönetim Kurulu ayda en az

bir kez toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç) kez

toplantılara katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevinden çekilmiş

sayılır.

Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı 3 (üç) olup, kararlar mevcut

üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu

iki oy sayılır. Alınan kararlar Yönetim Kurulu Karar Defterine yazılır ve

üyeler tarafından imzalanır.

4. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI;

Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulunun

görev ve yetkileri:

a. Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, Vakfın amaçları

doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b. Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf

faaliyetlerinin düzenli ve verimli yürütülmesini sağlar, bu bağlamda

gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlayarak Mütevelli Heyetin onayına

sunar.

c. Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara

kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d. Vakıf adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair

konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydı ile

Vakfa müdür atar. Vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı

birimler oluşturulabilir, gerektiğinde bunların görevlerine son verir.

f. İstihdam edilecek personeli belirler, onay için Mütevelli Heyetine sunar

ve akabinde atamasını yapar, ücretini belirler, gerektiğinde işine son

verir.

g. Gerekli ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt

dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir,

mütevelli heyetinin onayına sunar ve bu hususta gereken işlemleri

yapar.

h. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda

gelir-gider cetveli ve bilançoları düzenlenerek ilgili Vakıflar İdaresine

gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i. Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j. Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k. Mütevelli Heyet toplantılarında döneme ait Vakıf faaliyet raporlarını

onaya sunar.

l. İlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf iç mevzuatının getirdiği diğer

görevleri yapar.

m. Yönetim kurulu Vakfın çalışma alanlarında görüş oluşturmak, katkıda

bulunmak, çalışma programları geliştirmek amacı ile çeşitli konularda

Çalışma Komiteleri ve Danışma Kurulları oluşturabilir.

n. Yönetim Kurulu, bütçe ve çalışma programının tasdiki, yönetmeliklerin

kabul ve tadili, menkul ve gayrimenkul yatırımlara karar verilmesi,

istikraz akdine girişilmesi için rapor hazırlayarak Mütevelli Heyeti’nin

onayına sunar. Buna Mütevelli Heyeti tek başına da karar verebilir.

MADDE 8: TOPLANTI NİSAPLARI

Vakıf Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu tam sayısının çoğunluğu ile toplanır

ve mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın

bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Toplantıda bulunamayan üye, oyunu yazılı olarak verebilir.

Kararlar, tutulacak bir karar defterine geçirilir ve hazır bulunan üyeler

tarafından imzalanır. Yazılı olarak verilen oylar da deftere yapıştırılır.

MADDE 9: YILLIK BÜTÇE VE GELİRLERİN TAHSİSİ

Yönetim Kurulu her takvim yılı için Mütevelli Heyeti’nin tasvibi ile kesinleşecek

bir bütçe hazırlar. Bu bütçede, gelirlerin ve Vakfa yapılan bağışların tahsis

esaslarını ve nispetlerini, Vakfiye esaslarına göre tespit eder.

MADDE 10: VAKIF YÖNETMELİĞİ

Yönetim Kurulunca bu vakfiye ve mevzuat esaslarına göre hazırlanan ve

Mütevelli Heyetinin üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile kabul edilecek bir

yönetmelik ile idare ve temsil edilir. Yönetmeliğin görüşülmesinde her madde

ayrı ayrı oylanır ve her maddenin kabulü için üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu

aranır.

MADDE 11: VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİREMEZ HALE

GELMESİ

Vakfın herhangi bir sebep ve suretle amacını gerçekleştiremez hale geldiğine

dair Mütevelliler Heyeti’nin üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile alacağı

kararının sicile tescili için denetleme makamının bu kararı kabulü şarttır. Böyle

bir durumda Vakfın o tarihteki tüm mal varlığı Vakıf amaçlarına uygun biçimde

kullanılmak üzere Vakıflar İdaresine intikal eder.

MADDE 12: VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu Vakfın, vakfiyesinde bulunan maddeler ve/veya içerik Vakfı Tesis Edenler

tarafından yürürlükteki mevzuata uyularak değiştirilir.

MADDE 13: DENETÇİ SEÇİMİ

Mütevelliler Heyeti serbest ve yetkili Muhasip- Murakıp görevi yapan kişi veya

müesseseyi denetici olarak seçer. Bu şekilde seçilen deneticiler en az altı

ayda bir Vakfın gelir ve tavsiyelerini bir raporla Mütevelli Heyeti’ne sunar.

MADDE 14: DENETİM

İş bu Vakıf yasalara göre Vakıflar ve Din işleri Dairesi’nin denetimine tabidir.